Organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Włodawie

Podstawy prawne i przepisy ogólne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową pomocy społecznej, której organem zalożycielskim jest Rada Powiatu we Włodawie.  PCPR zostało powołane Uchwałą Nr II/11/98 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie przyjecia Statutu Powiatu Włodawskiego. Rozpoczęło swą działalność z dniem 1 stycznia 1999 r.

Centrum ma siędzibę we Włodawie przy Al. J. Pilsudskiego 66.

Swoim zasięgiem działania obejmuje teren powiatu włodawskiego,
w skład którego wchodzi miasto Włodawa oraz gminy: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska, Stary Brus, Urszulin, Hanna i Wyryki.

Podstawami prawnymi działania Centrum są nastepujce ustawy:

1)      Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm., Dzu. U. z 2015 poz.163);

2)     Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);

3)      Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późn. zm.);

4)      Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego
( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.);

5)      Ustawy z dnia 17 czerwca 1960 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U.  z  2014 r. poz. 1619 z późn. zm.);

6)      Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.);

7)      Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1202 z późn. zm.);

8)      Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie przyjętego Uchwałą
Nr XI/97/11 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 listopada 2011 r., wraz ze zmianą Uchwałą nr 355/14 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 01.12.2014r.

PCPR działa na podstawie Uchwaly Nr XXXI/244/06 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie oraz regulaminu organizacyjnego, przyjętego Uchwałą Nr 120/12 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 20 marca 2012 r.
Działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie kieruje dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu we Włodawie, który jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz. Na czas nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W strukturach Centrum funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.

Zarządzeniem starosty Włodawskiego Nr WE.8120.16.2011.E2 z dnia 26 wrzesnia 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie wyznaczone zostało na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu włodawskiego.

Struktura organizacyjna i zatrudnienie

Organizację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, zakres oraz tryb pracy określa w szczegółowy sposób regulamin organizacyjny PCPR we Włodawie, przyjęty Uchwałą Nr 120/12 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 20 marca 2012r.

 W strukturze organizacyjnej PCPR wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne  i samodzielne stanowiska pracy:

1)      dyrektor;

2)      dział do spraw świadczeń, pomocy instytucjonalnej i spraw organizacyjnych;

3)      dział do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

4)     zespół do spraw pieczy zastępczej;

5)     dział finansowy;

6)      Powiatowy Zespół do Spraw  Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.

Pracami Centrum kieruje dyrektor, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników.

Struktura organizacyjna


Kompetencje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  we Włodawie

1. Do kompetencji Centrum należy:

 1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,  ze  szczególnym uwzględnieniem   programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz spraw związanych z interwencją kryzysową,
 3. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej  na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo  świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
 4. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia opieki i wychowania  dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,
 5. tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
 6. prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
 7. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 8. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 9. pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych  w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 10. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej i ośrodkach  wsparcia o zasięgu ponadgminnym;
 11. wnioskowanie  -  w zależności od występującego zapotrzebowania, w sprawach służących rozwojowi i tworzeniu infrastruktury społecznej;
 12.  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających  na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 13.  udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 14.  szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 15. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 16.  podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 17.  sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
 18.  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,   również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 19.  realizacja zadań z zakresu rehabilitacji  społecznej osób niepełnosprawnych,  w tym:
  1.  opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych  programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie :
   • rehabilitacji  społecznej
   • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
  2.  współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej  w opracowywaniu   i realizacji programów, o których mowa wyżej;
  3.   udostępnianie, na potrzeby pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, samorządu województwa oraz wojewody lubelskiego,  informacji o realizacji programów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4.  podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
  5.  dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                     w turnusach rehabilitacyjnych;
  6. kontrola organizatorów  turnusów rehabilitacyjnych i ośrodków prowadzonych przez tych organizatorów, funkcjonujących na terenie powiatu, pod kątem prawidłowości realizacji turnusów, a w szczególności warunków pobytu   i jakości świadczeń udzielanych osobom  niepełnosprawnym,
  7.  dofinansowywanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych;
  8.  dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
  9.  dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
  10.  dofinansowywanie rehabilitacji dzieci i młodzieży;
  11.  dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
 20. administracyjna i finansowa obsługa Powiatowego Zespołu do  Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności we Włodawie;
 21. realizacja zadań obronnych powiatu, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP  oraz przepisów wykonawczych i planu operacyjnego  funkcjonowania powiatu włodawskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i w czasie wojny,
 22. realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach.

2. Centrum, w imieniu starosty włodawskiego, sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.