PCPR-S.1110.1.2022  

Włodawa, dn. 14.01.2022 r

OGŁOSZENIE O NABORZE

 NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

 1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy

 1) Nazwa i adres jednostki:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa

2) Nazwa stanowiska urzędniczego: referent

3) Dział: do spraw osób niepełnosprawnych.

4) wymiar etatu: 1 etat

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,
 7. znajomość przepisów prawa w zakresie:

- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o pracownikach samorządowych.

      h. umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowych programów komputerowych, w tym sprawna obsługa programu EXCEL.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowany kierunek ukończonych studiów: prawo, administracja, praca socjalna, nauki o rodzinie, polityka społeczna, informatyka.
  2. doświadczenie w pracy w jednostce pomocy społecznej lub w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. umiejętność interpretacji i właściwego stosowania w praktyce aktów prawnych, w tym również w sytuacjach trudnych i złożonych,
  4. zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
  5. samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole,
  6. obowiązkowość, sumienność

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności wynikających z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym:

- udział w opracowywaniu i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

- podejmowanie inicjatyw służących ograniczeniu skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

- udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji o przysługujących im ulgach, uprawnieniach oraz formach i zakresie pomocy realizowanych przez Centrum i inne instytucje,

- prowadzenie całokształtu postępowań i prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przede wszystkim dofinansowania do zaopatrzenia osób w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawanego osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

- kontrola merytoryczna dowodów finansowo-księgowych z zakresu realizowanych świadczeń,

- opracowywanie wymaganych sprawozdań i informacji,

- obsługa podstawowych programów komputerowych w tym EXCEL oraz systemu informatycznego,

  2) Prowadzenie postępowań kontrolnych w urzędzie oraz jednostkach na terenie Powiatu Włodawskiego, do których przepisami prawa zobowiązane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1) wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę,

2) miejsce pracy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, na parterze budynku, podjazd dla wózków inwalidzkich,

3) stanowisko pracy: praca biurowa jednozmianowa, przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie, wymiar czasu pracy 40 godzin w tygodniu,

4) wypłata wynagrodzenia 1 raz w miesiącu.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w grudniu 2021 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
 2. Wymagane dokumenty

1) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata,

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe.

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na pracę na stanowisku referenta,

9) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

 10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

 11) podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji.

 12) Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 1. Informacje dodatkowe

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, kwestionariusz oraz wszystkie oświadczenia powinny być podpisane czytelnie przez kandydata.

2) Brak podpisu na wyżej wymienionych oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych.

3) W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

4) Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i wynik badania lekarskiego oraz dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy.

5) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na piśmie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, pokój nr 4 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór Nr 1/2022 na stanowisko referenta”. Dokumenty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

6) Termin składania dokumentów upływa dnia 26 stycznia 2022 roku o godzinie 1530. Liczy się data wpływu dokumentów do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.

7) Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

8) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie przy Al. J. Piłsudskiego 66.

9) Dyrektor zastrzega możliwość unieważnienia całego postępowanie o naborze

 

 

Załączniki:

pliki/pdf1.png Ogłoszenie o naborze

pliki/pdf1.png Oświadczenia

pliki/pdf1.png Regulamin

pliki/pdf1.png Kwestionariusz

pliki/pdf1.png Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

pliki/pdf1.png Informacja o przetwarzaniu danych