Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP
 

Organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Włodawie

Podstawy prawne i przepisy ogólne

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową pomocy społecznej, której organem zalożycielskim jest Rada Powiatu we Włodawie.  PCPR zostało powołane Uchwałą Nr II/11/98 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie przyjecia Statutu Powiatu Włodawskiego. Rozpoczęło swą działalność z dniem 1 stycznia 1999 r.

Centrum ma siędzibę we Włodawie przy Al. J. Pilsudskiego 66.

Swoim zasięgiem działania obejmuje teren powiatu włodawskiego,
w skład którego wchodzi miasto Włodawa oraz gminy: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska, Stary Brus, Urszulin, Hanna i Wyryki.

Podstawami prawnymi działania Centrum są nastepujce ustawy:

1)      Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm., Dzu. U. z 2015 poz.163);

2)     Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.);

3)      Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późn. zm.);

4)      Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego
( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.);

5)      Ustawy z dnia 17 czerwca 1960 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U.  z  2014 r. poz. 1619 z późn. zm.);

6)      Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 z późn. zm.);

7)      Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1202 z późn. zm.);

8)      Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie przyjętego Uchwałą
Nr XI/97/11 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 listopada 2011 r., wraz ze zmianą Uchwałą nr 355/14 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 01.12.2014r.

PCPR działa na podstawie Uchwaly Nr XXXI/244/06 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie oraz regulaminu organizacyjnego, przyjętego Uchwałą Nr 120/12 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 20 marca 2012 r.
Działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie kieruje dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu we Włodawie, który jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz. Na czas nieobecności dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W strukturach Centrum funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.

Zarządzeniem starosty Włodawskiego Nr WE.8120.16.2011.E2 z dnia 26 wrzesnia 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie wyznaczone zostało na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu włodawskiego.

Struktura organizacyjna i zatrudnienie

Organizację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, zakres oraz tryb pracy określa w szczegółowy sposób regulamin organizacyjny PCPR we Włodawie, przyjęty Uchwałą Nr 120/12 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 20 marca 2012r.

 W strukturze organizacyjnej PCPR wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne  i samodzielne stanowiska pracy:

1)      dyrektor;

2)      dział do spraw świadczeń, pomocy instytucjonalnej i spraw organizacyjnych;

3)      dział do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

4)     zespół do spraw pieczy zastępczej;

5)     dział finansowy;

6)      Powiatowy Zespół do Spraw  Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.

Pracami Centrum kieruje dyrektor, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników.

Struktura organizacyjna

 

 


Kompetencje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  we Włodawie

1. Do kompetencji Centrum należy:

 1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,  ze  szczególnym uwzględnieniem   programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz spraw związanych z interwencją kryzysową,
 3. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej  na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo  świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
 4. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia opieki i wychowania  dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców,
 5. tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
 6. prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
 7. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 8. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 9. pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych  w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 10. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej i ośrodkach  wsparcia o zasięgu ponadgminnym;
 11. wnioskowanie  -  w zależności od występującego zapotrzebowania, w sprawach służących rozwojowi i tworzeniu infrastruktury społecznej;
 12.  realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających  na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 13.  udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 14.  szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 15. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 16.  podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 17.  sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
 18.  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,   również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 19.  realizacja zadań z zakresu rehabilitacji  społecznej osób niepełnosprawnych,  w tym:
  1.  opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych  programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie :
   • rehabilitacji  społecznej
   • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
  2.  współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej  w opracowywaniu   i realizacji programów, o których mowa wyżej;
  3.   udostępnianie, na potrzeby pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, samorządu województwa oraz wojewody lubelskiego,  informacji o realizacji programów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4.  podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
  5.  dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                     w turnusach rehabilitacyjnych;
  6. kontrola organizatorów  turnusów rehabilitacyjnych i ośrodków prowadzonych przez tych organizatorów, funkcjonujących na terenie powiatu, pod kątem prawidłowości realizacji turnusów, a w szczególności warunków pobytu   i jakości świadczeń udzielanych osobom  niepełnosprawnym,
  7.  dofinansowywanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych;
  8.  dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
  9.  dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
  10.  dofinansowywanie rehabilitacji dzieci i młodzieży;
  11.  dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
 20. administracyjna i finansowa obsługa Powiatowego Zespołu do  Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności we Włodawie;
 21. realizacja zadań obronnych powiatu, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP  oraz przepisów wykonawczych i planu operacyjnego  funkcjonowania powiatu włodawskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i w czasie wojny,
 22. realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach.

2. Centrum, w imieniu starosty włodawskiego, sprawuje nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional