Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP
 

Wybrane akty prawne do pobraniaPokaż kategorię:

wszystkie

Data Opis Format
2020-02-02 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie 2020 images/pdf2.gif
2020-02-02 USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych images/pdf2.gif
2020-01-05 Ustawa o pomocy społecznej 2019 images/pdf2.gif
2020-01-01 ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2019 images/pdf2.gif
2018-10-01 UCHWAŁA NR 282/18 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie images/pdf2.gif
2018-10-01 Załącznik do Uchwały Nr 282/18 Zarządu Powiatu we Włodawie z dnia 20 września 2018 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie images/pdf2.gif
2018-06-05 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych images/word.gif
2018-06-05 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw images/pdf2.gif
2018-05-24 OBWIESZCZENIE MA R S ZA ŁK A S E JMU R ZE CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej images/pdf2.gif
2018-03-28 Uchwała Nr XL/243.18 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału środków PFRON przypadających Powiatowi Włodawskiemu na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. images/pdf2.gif
2018-03-28 Uchwała Nr XL/241/18 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 28 marca 2018r. w sprawie dofinansowania ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2018 roku w Powiecie Włodawskim. images/word.gif
2018-03-28 Uchwała Nr XL/242/18 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 28 marca 2018r. w sprawie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2018 roku w Powiecie Włodawskim. images/word.gif
2018-01-31 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie images/pdf2.gif
2017-04-07 Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z dnia 8 marca 2017r. w sprawie określenia procedury wyboru i realizacji wniosków programu images/word.gif
2017-04-07 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2017 - procedura wyboru i realizacji wniosków w zakresie programu images/pdf2.gif
2017-03-01 REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁODAWIE images/pdf2.gif
2016-07-01 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) images/pdf2.gif
2016-07-01 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2016 poz. 930) images/pdf2.gif
2016-06-01 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016 poz. 575) images/pdf2.gif
2015-08-06 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 926) images/pdf2.gif
2015-08-04 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2015 poz. 1110) images/pdf2.gif
2015-08-01 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2015 poz. 1058) images/pdf2.gif
2014-07-25 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw images/pdf2.gif
2014-07-08 Dz.U. 2014 poz. 813 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności images/pdf2.gif
2012-06-11 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw images/pdf2.gif
2012-03-26 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie images/pdf2.gif
2012-01-19 Regulamin naboru images/pdf2.gif
2011-12-15 Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie images/pdf2.gif
2011-11-22 Zarządzenie Nr WE.833.5.2011.EZ Starosty Włodawskiego w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnychz dnia 12.07.2011 images/pdf2.gif
2011-06-20 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych images/pdf2.gif
2009-03-19 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M. P. Nr 50, poz. 475) images/pdf2.gif
2009-03-15 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452, Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756, Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280, Nr 191, poz. 1370) images/pdf2.gif
2009-03-12 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej1) z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940, z 2007 r. Nr 230, poz. 1696) images/pdf2.gif
2009-03-11 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej1) z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587) images/pdf2.gif
2009-03-11 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej1) z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) images/pdf2.gif
2009-03-02 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861, z 2003 r. Nr 100, poz. 930, z 2008 r. Nr 3, poz. 15) images/pdf2.gif
2011-04-28 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy - Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586 images/word.gif
2011-04-28 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536 images/pdf2.gif
2011-04-28 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842 images/pdf2.gif
2011-04-27 Ustawa o pomocy społecznej tekst ujednolicony - stan prawny na dzień 18.03.2011 r. images/word.gif
2009-03-08 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej1) z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) images/pdf2.gif
2009-03-06 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej1) z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) images/pdf2.gif
2009-03-05 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45, z 2007 r. Nr 208, poz. 1507) images/pdf2.gif
2011-04-28 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego - Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1439 images/pdf2.gif
2011-04-28 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego - Dz.U. 2011 nr 27 poz. 138 images/pdf2.gif
2010-11-18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych images/pdf2.gif
2011-04-28 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz.U. 2009 nr 127 poz. 1055 images/pdf2.gif
2011-04-28 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży - Dz.U. 2005 nr 43 poz. 418 images/pdf2.gif
2011-02-03 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM NA LATA 2011-2021 images/pdf2.gif
2009-03-18 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162) images/pdf2.gif
2009-03-18 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. images/pdf2.gif
Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional