Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR

BIP
 

2011-07-04

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Włodawa, dnia 04.07.2011r.

PCPR.3420.15.2011.MK

 

 ZAWIADOMIENIE

O   WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.).

 

Nazwa zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych wychowanków z rodzin zastępczych z terenu powiatu włodawskiego

 

1.    Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzonej oceny i porównania złożonych ofert wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę:

Ofertę Nr 1, która została złożona przez następującego wykonawcę:

Polska Izba Edukacyjna Sebastian Krajewski

z siedzibą w Lublinie (20-880) przy ul. F. Nowowiejskiego 2/26.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Ø spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

Ø uzyskała 100,00 pkt według kryterium oceny ofert określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

Ø  podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam następujące informacje w formie tabeli: listę wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją ofertom, w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

„cena ofertowa brutto za całość zamówienia” 100 %  [ pkt ]

1

Polska Izba Edukacyjna

Sebastian Krajewski

20-880 Lublin, ul. F. Nowowiejskiego 2/26

100,00 pkt

 

 

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
we Włodawie
/-/ Urszula Rudko

 


Autor:

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional