Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR

BIP
 

2011-06-17

ZAPROSZENIE

Włodawa, dnia 17.06.2011 roku

CPR.3420.11 .2011

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu: „Mała gastronomia z cateringiem” we Włodawie realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.

 

Zamówienie będzie udzielane bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt.8. /tekst jednolity Dz.U z 2010 r, Nr113 poz.759

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu: „Mała gastronomia z cateringiem” we Włodawie w liczbie 120 godzin na osobę.

 1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie

Al. J. Piłsudskiego 66

22-200 Włodawa

NIP 565-13-49-976

Tel. (0-82) 57 25 576

Tel/fax. (0-82) 57 25 538

e- mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

 1. Przedmiot zamówienia:

Zamówienie dotyczy przeprowadzenia kursu: „Mała gastronomia z cateringiem” we Włodawie dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych w wieku 18-25 lat.

Program kursu powinien zawierać bloki tematyczne z zakresu:

 1. Podstawy żywienia, jakość zdrowotna żywności,
 2. Technologia gastronomiczna,
 3. Jakość i estetyka potraw,
 4. Obsługa gości,
 5. Przygotowanie sali na przyjęcia,
 6. Organizacja przyjęcia okolicznościowego,
 7. Usługi gastronomiczne,
 8. Minimum sanitarne,
 9. Przedsiębiorczość  w zakresie samozatrudnienia,
 10. Zajęcia praktyczne.
 11. Przeprowadzenie egzaminu końcowego.
 12. Wydanie zaświadczeń o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr. 31 poz. 216) oraz przekazanie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie kopii dokumentu potwierdzającego odbiór zaświadczenia oraz kopii zaświadczeń.

 Zajęcia teoretyczne i praktyczne powinny być przeprowadzone przez uprawnionych wykonawców/instruktorów posiadających udokumentowane doświadczenie dydaktyczne/praktyczne związane z podmiotem zamówienia.

 1. Termin realizacji:

Lipiec – Wrzesień 2011roku

 1. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym w załączniku.

Oferta winna być przygotowana w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym podpisana przez osobę upoważnioną.

Oferty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66 oraz opisane:

 

Kurs „Mała gastronomia z cateringiem”

Nie otwierać przed dniem 29.06.2011 r. godz. 15:30

 1. Forma realizacji zamówienia:

Umowa.

 1. Płatność:

Przekazanie należności za wykonanie zamówienia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia i wystawieniu faktury o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni.

 1. Kryterium wyboru oferty:

100% cena oferowana brutto za całość zamówienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 lit.1a. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm.

 

 1. Termin, sposób i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy składać osobiście lub pocztą  na załączonym formularzu ofertowym do dnia 29.06.2011 roku do godziny 15.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, Al. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa.

 1. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Sylwia Łoś pod numerem telefonu (0-82) 57 25 538.

 

Załączniki:

images/word.gif Folrmularz ofertowy


Autor: Sylwia Łoś

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional