Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP
 

2020-11-27

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

Włodawa, dn. 27.11.2020 r

PCPR-S.1110.2.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE

 NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY

 1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy
  1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
  2. Nazwa stanowiska urzędniczego: sekretarz w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie,
  3. wymiar etatu: 1 etat
 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sekretarza,
  7. znajomość przepisów prawa w zakresie:
   1. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   2. ustawy o ochronie danych osobowych,
   3. kodeksu postępowania administracyjnego,
   4. ustawy o pracownikach samorządowych.
  8. umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowych programów komputerowych.
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie w pracy w jednostce pomocy społecznej lub w realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  2. umiejętność interpretacji i właściwego stosowania w praktyce aktów prawnych, w tym również w sytuacjach trudnych i złożonych,
  3. zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
  4. samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole,
  5. obowiązkowość, sumienność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Wykonywanie zadań sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj, Dz. U. z 2020 poz. 426 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do wymienionej ustawy dotyczących zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  2. praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych, w tym przy użyciu Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Osób Orzekanych o Niepełnosprawności,
  3. współpraca z przewodniczącym oraz innymi członkami Zespołu,
  4. zastępowanie przewodniczącego Zespołu podczas jego nieobecności,
  5. udzielanie osobom niepełnosprawnym informacji o zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie,
  6. prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem administracyjnym w celu orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
  7. prowadzenie punktu kancelaryjnego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  8. obsługa biurowa posiedzeń składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie,
  9. wykonywanie czynności związanych z wydawaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej,
  10. porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji przeznaczonej do zakładowej składnicy akt,
  11. udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym,
  12. przygotowywanie sprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
  1. wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę,
  2. miejsce pracy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, na parterze budynku, podjazd dla wózków inwalidzkich,
  3. stały i bezpośredni kontakt z interesantami,
  4. stanowisko pracy: praca biurowa jednozmianowa, przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie, wymiar czasu pracy 40 godzin w tygodniu,
  5. wypłata wynagrodzenia 1 raz w miesiąc,
  6. termin podjęcia pracy 1 stycznia 2021 r,
  7. sekretarz podlega bezpośrednio dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z wyłączeniem nadzoru merytorycznego. W zakresie merytorycznym pracownik podlega Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w styczniu 2020 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty
  1. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  2. list motywacyjny,
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata,
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja.
  5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,
  6. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
  7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na pracę na stanowisku sekretarza,
  10. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
  12. podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu rekrutacji.
  13. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 2. Informacje dodatkowe
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, kwestionariusz oraz wszystkie oświadczenia powinny być podpisane czytelnie przez kandydata.
  2. Brak podpisu na wyżej wymienionych oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych.
  3. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i wynik badania lekarskiego.
  5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na piśmie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, pokój nr 4 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór Nr 2/2020 na stanowisko sekretarza”. Dokumenty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.
  6. Termin składania dokumentów upływa dnia 11 grudnia 2020 roku
   o godzinie 1530
   . Liczy się data wpływu dokumentów do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie.
  7. Aplikacje, które wpłyną do PCPR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie przy Al. J. Piłsudskiego 66.
  9. Dyrektor zastrzega możliwość unieważnienia całego postępowanie o naborze.

 

Załączniki:

images/word.gif Ogłoszenie o naborze

images/word.gif Oświadczenie

images/word.gif Regulamin

images/word.gif Kwestionariusz

images/word.gif Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

images/word.gif Informacja o przetwarzaniu danych


Autor: Urszula Rudko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional