Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP
 

2019-05-23

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PCPR-N.381.6.2019

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.).

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania ofert do dnia 30-05-2019

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:
1. W postaci elektronicznej (e-mailem) na adres: biuro@pcpr.wlodawa.pl w tytule wiadomości wpisując „Oferta na realizację zamówienia nr PCPR-N.381.6.2019” Oferta złożona w postaci elektronicznej winna być skanem fizycznej oferty z wymaganymi podpisami. Skan oferty winien być dokonany do pliku z rozszerzeniem pdf., jpg. lub innego ogólnie dostępnego formatu. Oferta nie powinna przekraczać 50MB. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną będzie decydowała data oraz godzina wpływu ofert na podany adres e-mail.
2. W postaci fizycznej do Biura projektu Zamawiającego:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa
kurierem/pocztą lub osobiście w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15:30 – decyduje data dostarczenia (wpływu) oferty. W przypadku składania oferty w formie fizycznej, ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na realizację zamówienia nr PCPR-N.381.6.2019"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@pcpr.wlodawa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Paterek - Mietiułka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

82 5725 485

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 30 uczestników projektu „Perspektywy”, w tym 6 szkoleń zawodowych zakończonych uzyskaniem przez uczestników kwalifikacji zawodowych oraz 3 szkoleń zakończonych uzyskaniem przez uczestników kompetencji:
Szkolenie zawodowe nr 1 – „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”
Szkolenie zawodowe nr 2 – „Pracownik biurowy z modułem komputerowym zakończony egzaminem ECCC/ECDL”
Szkolenie zawodowe nr 3 – „Kurs wizażystka/stylistka z egzaminem sprawdzającym w zawodzie czeladniczym”
Szkolenie zawodowe nr 4 – „Konserwator powierzchni płaskich oraz terenów zielonych z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kV”
Szkolenie zawodowe nr 5 – „Kurs dla kandydatów na księgowego I stopnia” zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w Lublinie,
Szkolenie zawodowe nr 6 – „Kosmetyczka z egzaminem sprawdzającym w zawodzie czeladniczym”
Szkolenie nr 7 – „Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy”
Szkolenie nr 8 – „Animator czasu wolnego”
Szkolenie nr 9 – „Kurs prawa jazdy kategorii B”

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 30 uczestników projektu „Perspektywy”, w tym 6 szkoleń zawodowych zakończonych uzyskaniem przez uczestników kwalifikacji zawodowych oraz 3 szkoleń zakończonych uzyskaniem przez uczestników kompetencji.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Potencjał techniczny

Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

Zgodnie z zapisem dokumentu „Umowa Partnerstwa 2014-2020; Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. powiązaniu w sposób inny niż wskazane w pkt. 1-4 wpływającym na wynik postępowania.

Załączniki:

images/pdf2.gif Pełna treść zapytania ofertowego w trybie zasady konkurencyjności

images/word.gif Załączniki w wersji edytowalnej


Autor: Aneta Paterek – Mietiułka

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional