Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP
 

2018-04-10

ZAPYTANIE O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Włodawa, dnia  10-04-2018 r.

PCPR-N.381.6.2018

 

ZAPYTANIE O OSZACOWANIE WARTOŚCI  ZAMÓWIENIA

 

 opracowanie i przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szacowanie wartości dotyczy wykonywania czynności związanych
z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

                    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości opracowania i przeprowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnego dla grupy ok. 10 osób stosujących przemoc w rodzinie, osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie.

 

 1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie

Al. J. Piłsudskiego 66

22-200 Włodawa

 

NIP 565-13-49-976

Tel. (082) 57 25 710

Tel/fax (082) 57 25 538

e-mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia potrzebny do oszacowania jego wartości:

Opracowanie i przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla grupy ok. 10 osób stosujących przemoc w rodzinie, osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie. Maksymalna liczba osób  w grupie 15.

 

 1. Istotne warunki zamówienia potrzebne do oszacowania jego wartości:
 1. ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (U. 2015 poz. 1390),
 2. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (U. 2011 nr 50 poz. 259),
 3. wytycznymi tworzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zgodnie z uchwałą Nr XXV/361/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. załącznik nr 2 do Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, opracowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie z zastrzeżeniem i uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej,
 4. wytycznymi tworzenia programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnymi z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020,
 5. wytycznymi zawartymi z zastrzeżeniem i uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.
 1. ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia,  pedagogika,  pedagogika  specjalna,   nauki  o  rodzinie,  politologia,  politologia  i  nauki   społeczne  w  zakresie  pedagogiki  opiekuńczo-wychowawczej,  resocjalizacji  lub  pracy  socjalnej,  albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki,  resocjalizacji,
 2. posiadane zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
 3. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 5. nie była karana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

 1. Forma realizacji zamówienia:

Umowa cywilno - prawna.

 

 1. Płatność:

Przekazanie należności za wykonanie zamówienia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia i wystawieniu faktury o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni.

 

 1. Kryterium wyboru oferty:

Cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta ma najniższa cenę. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru  najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te  oferty do złożenia ofert dodatkowych.

 

 1. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku prawa i obowiązki będą miały charakter solidarny. W przypadku wspólnego złożenia oferty na realizację Programu przez kilku Wykonawców, wymogi określone w punkcie 3 – Istotne warunki zamówienia powinien spełnić z osobna każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oraz każdy wypełnia formularz ofertowy.

 

 1. Termin realizacji:
  maj - lipiec 2018r.  (dokładne terminy i szczegółowy plan działania zostaną omówione po rozpoczęciu współpracy).

 

 1. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia:

Zakład Karny ul. Żołnierzy WIN 19, 22-200 Włodawa.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 2. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 3. formularz ofertowy, w tym: cenę brutto za jedną godzinę zegarową pracy, cenę ogółem brutto za realizację całego programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, liczbę godzin zegarowych,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów wyłonienia najkorzystniejszej oferty,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

 1. Termin dostarczenia oferty: do dnia 20-04-2018r. do godz. 15.30.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Zamawiający wymaga przedstawienia ceny jednostkowej brutto uwzględniającej wszystkie zapisy z punktu 2  i 3 (Przedmiot zamówienia, Istotne Warunki zamówienia).

Ofertę wraz z dokumentami prosimy o przesłanie w jednej z następujących form: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa albo osobiste doręczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie lub przesłanie oferty na adres mailowy biuro@pcpr.wlodawa.pl.

 

Oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 1. Osoba do kontaktu

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Elżbieta Błaszczuk oraz Pani Aneta Paterek - Mietiułka.

Załączniki:

images/word.gif formularz ofertowy


Autor: Aneta Paterek - Mietiułka

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional