Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR

BIP
 

2012-06-25

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu tłumaczeniowego

 

Włodawa, dnia 25.06.2012roku

PCPR-S.3820.21.2012

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu tłumaczeniowego z języka angielskiego na poziomie C1 dla 1 usamodzielnianego wychowanka z rodziny zastępczej realizowanego ze środków Unii Europejskiej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie

 

Zamówienie będzie udzielane bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt.8. /tekst jednolity Dz. U z 2010 r, Nr 113 poz.759 ze zm./

 

  1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie we Włodawie

al. J. Piłsudskiego 66

22-200 Włodawa

 

NIP 565-13-49-976

Tel/fax. (0-82) 57 25 538

e- mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl,

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie kursu  tłumaczeniowego z języka angielskiego na poziomie C1 dla 1 usamodzielnianego wychowanka z rodziny zastępczej w ilości 70 godz. (1 godz. = 60 minut)  we Włodawie lub 100 km od Włodawy pod warunkiem, iż wykonawca pokryje koszt dojazdu lub zorganizuje dowóz z Włodawy na miejsce kursu i z powrotem.

Wykonawca zapewni odpowiednią ilość materiałów do realizacji kursu, ubezpieczenie NNW na czas kursu. W trakcie szkolenia należy zapewnić  poczęstunek (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka).

Po zakończeniu kursu wykonawca wystawi zaświadczenie o ukończeniu kursu

Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca:

- zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

  1. Termin realizacji:

Lipiec- wrzesień 2012 roku

  1. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym. Do oferty należy dołączyć zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

  1. Forma realizacji zamówienia:

Umowa

  1. Płatność: repliche orologi

Przekazanie należności za wykonanie zamówienia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia i wystawieniu faktury o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni.

VII.          Kryterium wyboru oferty:

100% cena oferowana brutto za całość zamówienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 lit.1a. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

VIII.       Termin, sposób i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy składać osobiście lub pocztą na załączonym formularzu ofertowym wraz z zaświadczeniem o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej do dnia 02.07.2012 roku do godziny 15.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa. Ofertę należy umieścić w kopercie i złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa oraz opisane: Kurs tłumaczeniowy z języka angielskiego na poziomie C1. Nie otwierać przed dniem 02.07.2012r. do godz. 15.30.

  1. Osoba do kontaktu:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Sylwia Łoś pod numerem tel. 82 57 25 538.

Załączniki:

images/word.gif Formularz ofertowy


Autor:

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional