Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR

BIP
 

2012-06-06

ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C+E

 

PCPR-S.3820.10.2012

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C+E realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinnie we Włodawie.

Zamówienie będzie udzielane bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt.8. /tekst jednolity Dz.U z 2010 r, Nr113 poz.759 ze zm.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie we Włodawie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C+E dla. 1 usamodzielnianego wychowanka z rodziny zastępczej.

I.                   Zamawiający:

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinnie we Włodawie

al. J. Piłsudskiego 66

22-200 Włodawa

 

NIP 565-13-49-976

Tel. (0-82) 57 25 576

Tel/fax. (0-82) 57 25 538

e- mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl,

  1. .Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kat. C+E we Włodawie lub 100 km od Włodawy pod warunkiem, iż wykonawca pokryje koszt dojazdu lub zorganizuje dowóz z Włodawy na miejsce kursu i z powrotem w wymiarze 20 godzin zajęć teoretycznych (lekcyjnych) i 25 godzin zajęć praktycznych (zegarowych) zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.2005, nr 217, poz. 1834 z późn. zm.). Przeprowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć mających na celu przygotowanie uczestnika kursu do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+E . Wykonawca winien udostępnić uczestnikowi kursu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej, a także zapewnić uczestnikowi kursu bezzwrotny egzemplarz podręcznika z płytą CD zawierającą aktualny zestawy pytań testowych.

Wykonawca zapewni;

- wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę prowadzącą kurs,

- zaplecze techniczne (wykonawca winien zapewnić uczestnikowi kursu warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale muszą być wyposażone w miejsca siedzące, sprzęt audiowizualny, tablice szkolne),

- ubezpieczenie uczestnika kursu od NNW,

- zorganizowanie niezbędnych badań lekarskich dla, których koszt zostanie wliczony w cenę kursu,

- opłacenie jednego egzaminu teoretycznego i praktycznego,

- zorganizować poczęstunek na 20 godzin zajęć teoretycznych (napoje ciepłe i zimne, ciastka, paluszki).

Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca:

Zaświadczenie właściwego Starosty o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia kierowców

  1. Termin realizacji:

Lipiec- wrzesień 2012 roku orologi replica panerai

  1. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym w załączniku i zaświadczeniem właściwego Starosty o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia kierowców

  1. Forma realizacji zamówienia:

Umowa

  1. Płatność:

Przekazanie należności za wykonanie zamówienia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia i wystawieniu faktury o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni.

VII.          Kryterium wyboru oferty:

100% cena oferowana brutto za całość zamówienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 lit.1a. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

VIII.       Termin, sposób i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy składać osobiście lub pocztą na załączonym formularzu ofertowym do dnia 15.06.2012 roku do godziny 15.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa. Ofertę należy umieścić w kopercie i złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwa (Firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa oraz opisane :Kurs prawa jazdy kat. C+E.

  1. Osoba do kontaktu:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Sylwia Łoś pod numerem tel. 82 57 25 358.

Załączniki:

images/word.gif Formularz ofertowy


Autor:

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional