Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR

BIP
 

2012-06-06

ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B

PCPR-S.3820.8.2012

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinnie we Włodawie.

Zamówienie będzie udzielane bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt.8. /tekst jednolity Dz.U z 2010 r, Nr113 poz.759 ze zm.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie we Włodawie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 3 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych we Włodawie.

I.                   Zamawiający:

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinnie we Włodawie

al. J. Piłsudskiego 66

22-200 Włodawa

 

NIP 565-13-49-976

Tel. (0-82) 57 25 576

Tel/fax. (0-82) 57 25 538

e- mail: biuro@pcpr.wlodawa.pl,

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kat. B we Włodawie. Miejsce szkolenia Włodawa Répliques Montres Suisse

Podstawowy zakres programu kursu musi być zgodny z programem nauczania zawartym w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 ze zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005r., Nr 217, poz. 1834 ze zm.) Na jednego uczestnika 30 godz. zajęć teoretycznych i 30 godz. zajęć praktycznych.

(1 godzina zajęć teoretycznych = 45 min.)

(1 godzina zajęć praktycznych = 60 min.)

Wykonawca w ramach usługi zapewnia:

- wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę prowadzącą kurs,

- zaplecze techniczne (wykonawca winien zapewnić uczestnikom kursu warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale muszą być wyposażone w miejsca siedzące, sprzęt audiowizualny, tablice szkolne),

- optymalną ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursu tj.: materiały dydaktyczne (m.in. testy do przygotowania się do egzaminu teoretycznego),.

- ubezpieczenie wszystkich uczestników kursu od NNW,

- zorganizowanie niezbędnych badań lekarskich dla każdego uczestnika kursu, których koszt zostanie wliczony w cenę kursu,

- opłacenie jednego egzaminu teoretycznego i praktycznego,

- zorganizować poczęstunek na 30 godzin zajęć teoretycznych (napoje ciepłe i zimne, ciastka, paluszki).

Po ukończeniu kursu, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

1) zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216 ze zm.)

2) zaświadczenie o ukończeniu kursu wymagane do WORD zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.10.2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz.1834 ze zm.).

Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca:

1.      Zaświadczenie właściwego Starosty o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia kierowców.

  1. Termin realizacji:

lipiec- wrzesień 2012 roku

  1. Sposób przygotowania oferty:

Zgodnie z formularzem ofertowym w załączniku i zaświadczeniem właściwego Starosty o wpisie do rejestru ośrodków szkolenia kierowców

  1. Forma realizacji zamówienia:

Umowa

  1. Płatność:

Przekazanie należności za wykonanie zamówienia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia i wystawieniu faktury o terminie płatności nie krótszym niż 30 dni.

 

VII.          Kryterium wyboru oferty:

100% cena oferowana brutto za całość zamówienia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub całości zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 lit.1a. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

VIII.       Termin, sposób i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy składać osobiście lub pocztą na załączonym formularzu ofertowym do dnia 15.06.2012 roku do godziny 15.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa. Ofertę należy umieścić w kopercie i złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwa (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, al. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa oraz opisane :Kurs prawa jazdy kat. B

 

  1. Osoba do kontaktu:

            Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Sylwia Łoś pod numerem tel. 82 57 25 358.

 

Załączniki:

images/word.gif Formularz ofertowy


Autor:

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional