Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie został powołany Zarządzeniem nr 12 Starosty Włodawskiego z dnia 11 czerwca 1999ri.

Ewa Sylwestrzak - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie

Dawid Kotlarek - Sekretarz

Kontakt

Adres: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Al. Józefa Piłsudskiego 66
22-200 Włodawa
Tel. 82 57 25 346
fax 82 57 25 538
e-mail: cprzoon@pcpr.wlodawa.pl
Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach 730 do 1530


Zgodnie z art. 6 ust.2 i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie jest właściwy miejscowo do rozpatrywania spraw osób:

 1. zamieszkujących na stałe na terenie powiatu włodawskiego;
 2. bezdomnych;
 3. przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych;
 4. przebywających w zakładach karnych i poprawczych;
 5. przebywających w domach pomocy społecznej ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Do zadań powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o:
  • niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  • stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
  • wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
 2. Wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych:
  • dorosłych na podstawie aktualnego orzeczenia wydanego przez:
   • Powiatowy/Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
   • Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
   • Orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ;
   • Orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydanego przed 1 stycznia 1998r.;
  • dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy/Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności dla osoby która nie ukończyła 16 roku życia należy złożyć:

 1. wniosek podpisany przez jej przedstawiciela ustawowego wraz z aktem urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności np. dokumentacja leczenia, opinie psychologiczne, pedagogiczne (oryginały lub uwierzytelnione kopie);
 4. uwierzytelnione kopie wcześniejszych orzeczeń.

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy złożyć w zespole:

 1. wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności podpisany przez wnioskodawcę;
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności np. dokumentacja leczenia, opinie psychologiczne, pedagogiczne (oryginały lub uwierzytelnione kopie);
 4. uwierzytelnione kopie wcześniej uzyskanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub kopie orzeczeń o niezdolności do pracy wydanych przez organy rentowe.

Aby otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

 1. wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności;
 3. dla osoby powyżej 16 roku życia jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x45 mm
Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional