Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP
 PCPR

Działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2014 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie realizuje projekt systemowy w ramach Priorytetu VII „ Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem promocji integracji społecznej jest zapewnienie równego dostepu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. 

 

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie realizuje projekt systemowy od 2008 roku, który finansowany jest obecnie z 2 źródeł:

1. w ramach dofinansowania projektu – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 85%, a ze środków budżetu państwa – 4,5%;

2. w ramach wkładu własnego – ze środków budżetu Powiatu Włodawskiego. Są to świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacane usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz świadczenia społeczne wypłacane rodzinom zastępczym, w wysokości 10,5%.

Jedynie w 2009 roku wkład własny pochodził zarówno ze świadczeń na kontynuowanie nauki wypłacanych usamodzielnianym wychowankom z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, jak i z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

 Wartość projektu w 2014 roku wyniosła 357,713,99 zł, z czego kwota dofinansowania - 320.154,02 zł, a wkład własny -  37.559,97 zł.  Wydatki zrealizowane zostały w wysokości – 333.836,74 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie jako beneficjent projektu, działa na rzecz aktywizacji osób :

- bezrobotnych,

- nieaktywnych zawodowo i / lub

- zatrudnionych,

 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są jednocześnie osobami w wieku aktywności zawodowej ( 15 – 64 lata ), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej, czyli otrzymujące świadczenia pieniężne, jak i korzystające ze świadczeń finansowanych na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ubiegłym roku działaniami projektowymi objętych było 95 osób, z czego 10, to usamodzielnieni wychowankowie z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, 9 osób w wieku 18 – 25 lat znajdowało się w rodzinach zastępczych, 7 osób z placówki opiekuńczo – wychowawczej i 69 osób niepełnosprawnych wraz z 11 opiekunami.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki proponuje nie tylko środki na działania, ale przede wszystkim cały zestaw działań zwanych instrumentami aktywnej integracji. Są to usługi i instrumenty o charakterze zatrudnieniowym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, mające na celu przywrócenie możliwości lub zdolności zatrudnienia oraz integracji społecznej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na rzecz zwiększenia dostępu do usług społecznych użyteczności publicznej.

   W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie stosowane i finansowane dotychczas były instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

Z grupy instrumentów aktywizacji zawodowej organizowane i finansowane były usługi doradcy zawodowego i psychologa. W ubiegłym roku 15 osób skorzystało z tego rodzaju szkolenia w wymiarze 34 godzin z psychologiem i 32 godziny z doradcą zawodowym.

Działania edukacyjne podejmowane przez nas polegały na sfinansowaniu kosztów nauki na poziomie wyższym dla 3 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych oraz skierowaniu i sfinansowaniu szkoleń i kursów w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym , a także umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.

Usamodzielniana wychowanka z placówki opiekuńczo – wychowaczej ukończyła kurs opiekuna grupowego przewozu dzieci. Również1 usamodzielniany wychowanek z rodziny zastępczej odbył kurs ogólnobudowlany – prace wykończeniowe (90 godzin).

Poza tym 5 osób uczestniczyło w kursie obsługi kasy fiskalnej i punktów obsługi sprzedaży (32 godziny) i w kursie prawa jazdy kategorii B.

Oprócz tego dwom beneficjentom zorganizowano kurs operatora wózków jezdniowych, a 14 – kurs z podstaw obsługi komputera i pakietu Microsoft Office z elementami bezpiecznego korzystania z internetu. Ci ostatni otrzymali na własność laptopy z oprogramowaniem oraz myszy optyczne i torby na laptopy.

 

 

Osobom niepełnosprawnym został sfinansowany instrument zdrowotny w postaci dwóch 14 dniowych warsztatów rehabilitacyjno – szkoleniowych. Uczestniczyło w nich 69 osób wraz z 11 opiekunami.

Pracownikom zaangażowanym w aktywną integrację został dany wachlarz działań zachęcających  lub ułatwiających dostęp do rynku pracy oraz umożliwiający szeroki dostęp do różnych usług społecznych.

Dzięki środkom na sfinansowanie instrumentów aktywnej integracji otworzyła się możliwość osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym okna na lepszą, godną przyszłość.

Programy i realizacje ze środków EFS

Programy i realizacje ze środków Europejskiego Funduszu społecznego 2010 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku realizuje kolejną edycję działań w projekcie systemowym „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji i umiejętności o charakterze zawodowym wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych jak również osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu wspieranie uczestników poprzez zapewnienie im między innymi równego dostępu do zdobycia możliwości zatrudnienia, podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, podniesienie wiary we własne siły i możliwości oraz odpowiedniego przygotowania do wejścia na rynek pracy.            Wsparciem objęto 25 osób w wieku aktywności zawodowej (18 - 25 lat) o niskich kwalifikacjach zawodowych i 70 osób niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności. Podczas realizacji projektu systemowego wykorzystane zostały narzędzia aktywnej integracji (edukacyjnej, zawodowej, społecznej i zdrowotnej), które dobierane były do możliwości i potrzeb beneficjentów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programy i realizacje ze środków Europejskiego Funduszu społecznego 2009 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku realizowało projekt systemowy „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych. Do udziału w projekcie wybrano grupę 15 usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych w wieku 18-25 lat uczęszczających do szkół na różnych poziomach i 10 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej.

Uczestnictwo w w/w projekcie pozwoliło między innymi na:

- nabycie przez osoby objęte projektem nowych umiejętności i kompetencji,

- uzyskanie kwalifikacji na rynku pracy,

- wzrost samooceny uczestników projektu,

- zmianę postaw osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z postaw

pasywnych na postawy aktywne,

- uświadomienie beneficjentom konieczności planowania własnego rozwoju zawodowego.

Podczas realizacji projektu zastosowano cztery instrumenty aktywnej integracji to jest: instrument aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.

Programy i realizacje ze środków Europejskiego Funduszu społecznego 2008 roku

W roku 2008 PCPR we Włodawie realizowało projekt systemowy pod tytułem "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koncepcja projektu systemowego polega na dofinansowaniu zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Jego celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich m.in. poprzez wzrost zatrudnienia, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów realizowanych centralnie i na szczeblu regionalnym. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie realizowało Priorytet VII o nazwie Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie w 2008 roku realizowało projekt na rzecz nieaktywnych zawodowo, uczących się i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Beneficjentami projektu było 13 osób, które objęte zostały działaniami mającymi na celu głównie:

Podczas realizacji projektu systemowego wykorzystane zostały narzędzia aktywnej integracji (edukacyjnej, zawodowej, społecznej i zdrowotnej), które dobierane były w zależności od potrzeb i możliwości beneficjentów. Działania realizowane były w oparciu o wcześniej opracowane indywidualne programy usamodzielnienia.

Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany będzie również w kolejnych latach, z tym, że zostanie on rozszerzony o nową grupę benefincjentów - osoby z niepełnosprawnością.

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional