Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP
 

Zadania Centrum wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.), dotyczy systemu wspierania osób niepełnosprawnych . Reguluje orzekanie o niepełnosprawności oraz określa m.in. takie kwestie, jak: rehabilitacja osób niepełnosprawnych, ich prawa, obowiązki iuprawnienia, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej, szkolenie osób niepełnosprawnych.

Osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy jest osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeśli uzyskała odpowiednie orzeczenie.

Niepełnosprawność jest wynikiem wypadków, chorób oraz wad wrodzonych; stanowi barierę i przeszkadza w wykonywaniu zadań życiowych.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest pierwszym, podstawowym elementem działań pomocowych na rzecz osoby niepełnosprawnej. Obecnie obowiązują trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki.

Wydawaniem orzeczeń zajmuje się m.in. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie.

Zespół ten wydaje orzeczenia dla potrzeb pozarentowych, a w szczególności dla potrzeb korzystania z systemu pomocy społecznej, ulg i uprawnień, systemu środowiskowego wsparcia i samodzielnej egzystencji, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego i in.

Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające wg slgorytmu Powiatowi Włodawskiemu na realizację zadań określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r. w sprawie okreslenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 poz. 1190 ze zm. ) są dzielone na realizację poszczególnych działań w drodze uchwały Rady Powiatu (zgodnie z art.35a ust. 3 Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społcznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Do kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie z zakresu rehabilitacji  społecznej osób niepełnosprawnych należy:

 1.  opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych  programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie :
  • rehabilitacji  społecznej,
  • przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
 2.  współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej  w opracowywaniu   i realizacji programów, o których mowa wyżej;
 3.   udostępnianie, na potrzeby pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, samorządu województwa oraz wojewody lubelskiego,  informacji o realizacji programów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4.  podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
 5.  dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  w turnusach rehabilitacyjnych;
 6. kontrola organizatorów  turnusów rehabilitacyjnych i ośrodków prowadzonych przez tych organizatorów, funkcjonujących na terenie powiatu, pod kątem prawidłowości realizacji turnusów, a w szczególności warunków pobytu   i jakości świadczeń udzielanych osobom  niepełnosprawnym,
 7.  dofinansowywanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych;
 8.  dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
 9.  dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
 10.  dofinansowywanie rehabilitacji dzieci i młodzieży;
 11.  dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,

 

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional