Normalny Duży kontrast Duża czcionka 
PCPR


BIP
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie w roku 2019 realizuje projekt „Perspektywy”

Cele i planowane efekty projektu: Projekt „Perspektywy” zakłada wzrost aktywności społeczno - zawodowej oraz poprawienia dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, łącznie 30 (17K, 13M) osób, w tym 16 osób z niepełnosprawnością, będących klientami PCPR we Włodawie. Proces wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywać się będzie na podstawie ścieżki reintegracji określonej indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Całkowita wartość projektu wynosi 625 024,63 zł, w tym dofinasowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 531 270,93 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie 1.01.2019 do 31.12.2019.

 

Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami, usamodzielnianych wychowanków oraz wychowanków z pieczy zastępczej, biernych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatu włodawskiego.

Dla uczestników/czek projektu przewidziano wymienione formy wsparcia:

 1. w ramach zadania 1 Aktywna integracja:
 1. w ramach zadania 2 Praca socjalna:
  • indywidualne wsparcie dla każdego uczestnika projektu.

 

W ramach projektu zapewniamy:

 

Biuro projektu mieści się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie Adres Al. Józefa Piłsudskiego 66, 22- 200 Włodawa,
telefon 82 5725 485.

 

 

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące na terenie powiatu włodawskiego w wieku aktywności zawodowej, w tym w szczególności:

 

KLAUZULA INOFRMACYJNA

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w zakresie zbiorów:

 1. Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ROP WL na lata 2014-2020
 2. Personel projektów współfinansowanych w ramach RPO WL na lata 2014-2020
 3. Kontrahenci beneficjentów projektów realizowanych w ramach RPO WL 2014-2020
 4. Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz realizacją projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  „Perspektywy” – informujemy, iż

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest odpowiednio:

 1. Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin dla zbioru Nr 1;
 2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla zbioru Nr 2.

2)  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1330/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.);
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 1081/2006 (dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.);
 3. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1460 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 roku ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30. 0.2014, str. 1).

3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. Udzielania wsparcia uczestnikom projektu, z uwzględnieniem rekrutacji, działań informacyjnych, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu prowadzonych w zakresie projektu – dotyczy zbioru Nr 1;
 2. Weryfikacji, poświadczania, sprawozdawczości i kontroli kwalifikowalności wydatków poniesionych przez beneficjentów oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w ramach realizacji RPO WL 2014-2020 – dotyczy zbiorów Nr 2 i Nr 3;
 3. Realizacji projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych, w ramach Programu – dotyczy zbioru Nr 2 i 4.

4)  Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania:

 1. Instytucji Pośredniczącej RPO WL 2014-2020, której funkcję pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin;
 2. Beneficjentowi/ partnerom realizującym projekt „Perspektywy” – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie, Al. Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa;
 3. Podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu „Perspektywy”.

5)  Podanie danych jest warunkiem koniecznym do: przystąpienia do projektu jako uczestnik/ pełnienia funkcji personelu projektu/ pełnienia roli kontrahenta beneficjenta a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości finansowania kosztów w ramach projektu

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „Perspektywy”

REGULAMIN PROJEKTU

Wykonanie F.U. SIGMA

Copyright 2008 © Powiatowe Centrum Pomocy we Włodawie
Strona PCPR we Włodawie wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych PCPR we Włodawie może być utrudnione.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional